Thực hiện Văn bản số 2678/UBND-XV1 ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 1733/KH-SYT ngày 27/5/2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 30/5/2022 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đợt 9 cho trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh; UBND phường ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đợt 9 cho trẻ em năm 2022