Cuộc cách mạng tháng Mười Nga thành công, là một cuộc cách mạng được đánh giá là vĩ đại nhất của thế kỷ XX.

Cách đây, vừa tròn một thế kỷ; toàn thể thế giới đã chứng kiến một cuộc cách mạng tháng Mười nga vĩ đại, đã đưa chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực. Sự ra đời của nhà nước Xô - Viết chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người đã tạo tiền đề căn bản, quyết định; để nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới giành được nhiều thắng lợi trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai chống chủ nghĩa phát xít.

 

Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga đã tạo ra sự lan tỏa, cổ vũ, lôi cuốn, thúc đẩy phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa trên thế giới; phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và phong trào công nhân quốc tế đã làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, đế quốc ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La -Tinh “Thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng Mười Nga đã dạy cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới nhiều bài học quý báu, bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và của cả loài người”.

 

Cách mạng tháng Mười Nga, đã diễn ra trong bối cảnh phong trào yêu nước và phong trào công nhân Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ, song đều thất bại do thiếu đường lối cách mạng phù hợp. Tiếp thu ánh sáng của học thuyết Mác - Lênin và thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng Mười Nga; bằng phương pháp luận khoa học, nhãn quan chính trị sắc bén, trí tuệ vượt trội và khả năng thiên tài quân sự, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ “Cách mạng Việt Nam muốn thành công thì phải đi theo con đường cách mạng tháng Mười Nga; muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản”.

 

Cách mạng tháng Mười Nga thành công, là ánh sáng soi đường cho những người yêu nước Việt Nam của đầu thế kỷ XX, để thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tháng 8/1945 và mở ra một thời kỳ mới hết sức hào hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội và đó là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn và chính Người đã dẫn dắt dân tộc ta, nhân dân ta đi theo con đường đó. Bằng thực tiễn đấu tranh yêu nước qua các thời kỳ lịch sử; nhân dân Việt Nam đã chứng minh rằng không thể lựa chọn con đường nào khác, ngoài con đường kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; đó chính là ngọn cờ mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã giương cao suốt thời gian qua; nhân dân ta đã giành được những chiến công vĩ đại, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng nền độc lập dân tộc và quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cũng từ đây Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước Việt Nam phát triển về kinh tế xã hội, đảm bảo về quốc phòng - an ninh; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; làm cho đất nước ta có sự nghiệp đổi mới như ngày hôm nay.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 76.400
    Online: 10