TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Đức Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

02

Nguyễn Duy Hải

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND

           03  Nguyễn Văn Lợi  Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND

03

Nguyễn Trọng Hoàng

Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên UBND, CHT BCH Quân sự

04

Trương Huy Phương

Ủy viên UBND, Trưởng Công an

05 Cùng các Công chức chuyên môn UBND

 

 

Nhiệm vụ:

I. ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch UBND phường

- Phụ trách chung theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, Tài chính ngân sách, Tài nguyên - Môi trường; quy hoạch đô thị, địa giới hành chính, Thuế, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, thi hành pháp luật, Nội chính, cải cách hành chính, tiểu thủ công nghiệp – Thương mại dịch vụ, Xây dựng cơ bản, Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo các bộ phận: Văn phòng cấp ủy - chính quyền, Kế toán – Ngân sách, Xây dựng, Đô thị, Tài nguyên – Môi trường; Ban chỉ huy quân sự, Công an, Thuế.

- Giữ mối quan hệ làm việc với UBND thành phố và Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ phường.

Chỉ đạo địa bàn các tổ dân phố 1, 2, 5.

2. Đồng chí Nguyễn Duy Hải - Phó chủ tịch UBND

- Giúp Chủ tịch UBND theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý đô thị, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa Thông tin – thể dục thể thao, Công nghệ thông tin, Khoa học công nghệ, Lao động – Thương binh xã hội, y tế, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; dân tộc, tôn giáo, công tác thanh niên; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường, nội vụ cơ quan; quản lý tài sản cơ quan; Công tác Tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính và các lĩnh vực khác của công tác Tư pháp – Hộ tịch; Quản lý nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội và quỹ phát triển phụ nữ; Phụ trách và ký chứng thực hồ sơ tại bộ phận “Một cửa”; Các tổ chức xã hội của phường; Xử lý vi phạm hành chính và giúp Chủ tịch UBND tiếp công dân thuộc lĩnh vực công tác mình phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo các bộ phận: Văn hóa – Thông tin, Y tế, Tư pháp – Hộ tịch, Lao động – Thương binh và xã hội, Dân số - KHHGĐ, Thú Y.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND, tập thể HĐND và UBND  liên quan đến lĩnh vực được phân công. Chỉ đạo giải quyết các công việc của UBND khi được Chủ tịch UBND ủy quyền và báo cáo lại Chủ tịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND phường.

- Giữ mối quan hệ làm việc với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các tổ chức khác của phường.

Chỉ đạo địa bàn các tổ dân phố 3, 4, 6.

3. Đồng chí Trương Huy Phương - Ủy viên UBND, Trưởng Công an

- Cùng với lực lượng Ban bảo vệ dân phố tham mưu giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về lĩnh vực Công an và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND phường giao.

Chỉ đạo địa bàn tổ dân phố 1, 2, 5.

4. Đồng chí Nguyễn Trọng Hoàng- Ủy viên UBND, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

- Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND phường giao.

Chỉ đạo địa bàn các tổ dân phố 7, 8, 9.

II. CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Văn phòng – Thống kê

1.1. Đồng chí Trần Hải – công chức Văn phòng - Thống kê 

a) Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực: Văn phòng, Nội vụ cơ quan, thống kê, tổ chức, nhân sự, kỷ luật, kiểm soát TTHC, nâng lương  theo quy định của pháp luật.

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND phường.

- Giúp Thường trực HĐND và UBND phường tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của HĐND, UBND phường.

- Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp khách của UBND; tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của UBND và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND phường.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND phường giao.

Phụ trách địa bàn tổ dân phố 4.

1.2. Đồng chí Bùi Thị Thùy Dương – công chức Văn phòng - Thống kê 

a) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Trực đóng dấu và trả hồ sơ tại bộ phận Một cửa phường.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, Thi đua, khen thưởng, CCHC theo quy định.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND phường giao.

Phụ trách địa bàn tổ dân phố 1.

2. Đồng chí Trương Thị Vân Anh -  Địa chính – Xây dựng: 

a) Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực: xây dựng, đô thị, giao thông, đất đai, tài nguyên, môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về xây dựng, đô thị, giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND phường.

- Xây dựng các hồ sơ, văn bản về việc cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch UBND phường quyết định hoặc báo cáo UBND cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

- Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai trên địa bàn để Chủ tịch UBND phường quyết định hoặc báo cáo UBND cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND phường giao.

Phụ trách địa bàn tổ dân phố 6, 7.

3. Tài chính - Kế toán:

3.1. Đồng chí Nguyễn Thị Tú Oanh – KTNS (Phụ trách Kế toán)

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán phù hợp điều kiện hoạt động phường;

- Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu, chi, việc chấp hành các định mức, tiêu chuẩn của Nhà nước tại phường. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc thu, chi tài chính của các bộ phận trực thuộc phường;

- Thực hiện hướng dẫn các chính sách, chế độ, thể lệ tài chính, kế toán của Nhà nước trong phường theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên. Phân tích, đánh giá tình hình dự toán thu, chi ngân sách phường.

- Lập báo cáo, quyết toán tài chính: quyết toán các khoản thu, chi theo Mục lục ngân sách nhà nước

- Phụ trách công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản công tại UBND phường, cụ thể:

 - Kế toán các khoản thu, chi XDCB : Phản ánh các khoản thu, chi đầu tư xây dựng cơ bản đã qua Kho bạc, chưa qua Kho bạc và việc quyết toán các khoản thu, chi theo Mục lục ngân sách nhà nước;

 - Kế toán thanh toán:

+ Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của các đối tượng;

          + Phản ánh các khoản nợ phải trả của phường về các khoản chưa thanh toán cho người nhận thầu và các khoản nợ phải trả liên quan đến XDCB khác của phường;

 - Kế toán  đầu tư XDCB, nguồn vốn đầu tư  XDCB và nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ: Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm tài sản và nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ của phường do hoàn thành xây dựng cơ bản, do nhận bàn giao, do được Nhà nước đầu tư, do nhân dân đóng góp, quyên tặng và tình hình biến động tài sản và nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ của phường;

+  Kế toán tài sản và nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ:  Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm tài sản và nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ của phường do hoàn thành việc mua sắm, do nhận bàn giao, do được Nhà nước đầu tư, do nhân dân đóng góp, quyên tặng và tình hình biến động tài sản và nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ của phường.

- Trực tiếp quản lý và theo dõi tem công chứng, phí giao dịch 1 cửa và biên lai thu tiền của sở tài chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND phường giao.

Phụ trách địa bàn tổ dân phố 5.

3.2. Đồng chí Trần Thị Lệ Hằng – KTNS (Kế toán viên)

- Chịu sự điều hành về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán của kế toán trưởng.

- Tham gia việc lập dự toán và việc thực hiện dự toán thu, chi, việc chấp hành các định mức, tiêu chuẩn của Nhà nước tại phường. Phối hợp với kế toán trưởng thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc thu, chi tài chính của các bộ phận trực thuộc phường;

- Thực hiện bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán và việc sử dụng tài liệu kế toán lưu trữ theo quy định;

-  Hướng dẫn các chính sách, chế độ, thể lệ tài chính, kế toán của Nhà nước trong phường.

- Lập các chứng từ kế toán, vào sổ kế toán các nghiệp vụ phát sinh. 

-  Phụ trách kế toán thu ngân sách và mảng chi thường xuyên, bao gồm:

+ Kế toán các khoản thu ngân sách: Theo dõi, phản ánh các khoản thu ngân sách đã qua Kho bạc, các khoản thu ngân sách chưa qua Kho bạc và những khoản thoái thu ngân sách hoàn trả cho các đối tượng được hưởng;

           + Kế toán tiền mặt, tiền gửi tại Kho bạc: Theo dõi số hiện có và tình hình biến động các khoản tiền mặt tại quỹ của phường, tiền thuộc quỹ ngân sách và tiền gửi khác của phường tại KBNN;

 + Kế toán các khoản chi ngân sách: Đảm bảo nguồn ngân sách chi thường xuyên cho hoạt động của cơ quan phường. Phản ánh các khoản chi thường xuyên theo dự toán ngân sách đã được Hội đồng nhân dân phường quyết định vào chi ngân sách phường đã qua Kho bạc, chi ngân sách phường chưa qua Kho bạc; làm thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên của cơ quan phường; Quản lý và hoàn thiện hồ sơ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội. Phản ánh các khoản nợ phải trả của phường về dịch vụ đã sử dụng chưa thanh toán cho người bán và các khoản nợ phải trả khác của phường

          + Kế toán các quỹ công chuyên dùng của phường: Phản ánh số hiện có và tình hình biến động từng loại quỹ công chuyên dùng; Hàng năm rà soát bộ thu và tiến hành quản lý thu chi các loại quỹ.

 + Kế toán các hoạt động tài chính khác của phường: Phản ánh các khoản thu, chi của các hoạt động tài chính khác như: Thu, chi hoạt động sự nghiệp, văn hoá, giáo dục, đào tạo, thể thao và các hoạt động cung cấp dịch vụ khác;

- Phụ trách phần huy động đóng góp các công trình CTMT, dự án XDCB

- Phụ trách báo tăng giảm tiền lương và đối tượng đóng BHXH với cơ quan BHXH thành phố Hà Tĩnh

- Phụ trách báo cáo quyết toán thuế TNCN.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND phường giao.

Phụ trách địa bàn tổ dân phố 8.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Hòa - Tư pháp - Hộ tịch

a) Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; theo dõi việc thi hành pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

Thẩm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND phường báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn;

Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn;

Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; xử lý vi phạm hành chính, giúp UBND xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND phường giao. (Phụ trách địa bàn tổ 9).

5. Văn hóa- xã hội:

5.1.  Đồng chí Trần Thị Ngọc Bích – Văn hóa

a) Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, thanh niên theo quy định của pháp luật.

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và giáo dục trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn phường;

- Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND phường giao.

Phụ trách địa bàn tổ dân phố 2.

5.2. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Huyền –  Xã hội

a) Tham mưu, giúp UBND phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội theo quy định của pháp luật.

b) Trực tiếp thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình giảm nghèo – giải quyết việc làm trên địa bàn phường; phụ trách theo dõi vệ sinh an toàn thực phẩm.

c) Trực tiếp trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch UBND phường giao

Phụ trách địa bàn tổ dân phố 3.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 239.749
Online: 32