(Số liệu cập nhật đến ngày 25/4/2019)

TT

NỘI DUNG

SỐ LIỆU

I

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (ha)

    90,46

 

II

DÂN SỐ

 

1

Tổng số hộ dân ( Hộ )

      2883

2

Tổng dân số (dân số quy đổi)

- Dân số thường trú ( người )

     +    Nam

     +    Nữ

9642

9642

    4483

      5159

3

Mật độ dân số ( Người/km2 )

     9739

4

Số trẻ em được sinh ra trong năm

     + Trong đó: Sinh trên 2 con

     + Tỷ lệ sinh trên 2 con (%)

       

5

Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số (%)

      

III

LAO ĐỘNG

 

1

Số người trong độ tuổi lao động

 

     

2

Lực lượng lao động đang làm việc (người)

     + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (người)

     + Công nghiệp, xây dựng (người)

     + Thương mại, dịch vụ (người)

      

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Bắc hà
 Liên kết website
Thống kê: 24.567
Online: 11