ĐẢNG ỦY

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Trần Thị Trà Giang

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

02

Phạm Thị Hoan

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

03

Nguyễn Đức Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

04

Phạm Thị Duyên

Văn phòng Đảng ủy, Kiểm tra, Tuyên giáo, Dân vận, Tổ chức

 

Nhiệm vụ:

+ Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng,

nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

+ Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở phường.

+ Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ phường.

+ Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và các chi bộ trực thuộc.

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Đinh Thị Nha Trang

Chủ tịch UBMTTQ

02

Phạm Thị Hoan

Phó chủ tịch UBMTTQ

03

Nguyễn Duy Cừ

Phó chủ tịch UBMTTQ

04

Vương Tiến Dũng

Ủy viên UBMTTQ

05

Bùi Đức Tứ

Ủy viên UBMTTQ

06

Nguyễn Cao Cường

Ủy viên UBMTTQ

 

HỘI NÔNG DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Vương Tiến Dũng

Chủ tịch

02

Phạm Thị Duyên

Phó chủ tịch

03

Nguyễn Duy Hiểu

Ủy viên Ban thường vụ

 

HỘI PHỤ NỮ

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Thị Yến

Chủ tịch

02

Đặng Thị Thanh Hương

Phó chủ tịch

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Bùi Đức Tứ

Chủ tịch

02

 Vũ Anh Dũng

Phó chủ tịch

 

ĐOÀN THANH NIÊN

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Cao Cường

Bí thư Đoàn Thanh niên

02

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó bí thư Đoàn Thanh niên

 

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Duy Cừ

Chủ tịch

02

Trần Hậu Khánh

Phó chủ tịch

 

Nhiệm vụ của UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị phường hội:

+ Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của tổ chức mình.

+ Cùng Ban Thường trực (Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc), Ban Thường trực (4 tổ chức đoàn thể) xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố.

+ Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể phường vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - phường hội, an ninh - quốcphòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ tại phường và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - phường hội đã đề ra.

+ Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

+ Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí, chấp hành, quyết toán kinh phí hoạt động và quyết định việc phân bổ kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp đối với tổ chức mình.

+ Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở phường trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình.

+ Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo với cấp uỷ phường và các tổ chức đoàn thể Thành phố về hoạt động của tổ chức mình.

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 239.743
Online: 28