TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Thanh Hải

Chủ tịch HĐND

02

Nguyễn Văn Lợi

Phó chủ tịch HĐND

 

Nhiệm vụ:

+ Triệu tập, chủ toạ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân phường, phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

+ Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyế các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

+ Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân phường, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố.

+ Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

* CÁC ĐẠI BIỂU HĐND:

TT Họ và tên
1 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH
2 NGUYỄN DUY CỪ
3 TRẦN PHAN ĐỒNG
4 VƯƠNG TIẾN DŨNG
5 HÀ THỊ HƯƠNG GIANG
6 NGUYỄN DUY HẢI
7 NGUYỄN THANH HẢI
8 NGUYỄN THỊ HÒA
9 PHẠM THỊ HOAN
10 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG
11 TRƯƠNG HUY PHƯƠNG
12 PHẠM XUÂN LAN
13 NGUYỄN VĂN LỢI
14 TRẦN VIẾT MINH
15 TRẦN ĐÌNH NGHĨA
16 NGUYỄN VĂN NGỤ
17 TRẦN ĐÌNH SƠN
18 TRẦN VIẾT TÌNH
19 TRẦN QUANG TOÀN
20 ĐINH THỊ NHA TRANG
21 NGUYỄN THANH TUẤN
22 TRỊNH THỊ ÁNH TUYẾT
23 LÊ QUỐC VIỆT
24 PHẠM THỊ XANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 121.316
Online: 2