LỊCH CÔNG TÁC

UBND Phường Bắc Hà

Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm