LỊCH CÔNG TÁC

UBND PHƯỜNG BẮC HÀ
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
14 giờ Tham dự Hội nghị CB, VC, NLĐ năm học 2020-2021 tại trường Lê Bình Đại diện Lãnh đạo: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể Phường Bắc Hà; Trường Trung học cơ sở lê bình